Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510439
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości Podstawowe informacje PDF Drukuj Email

WSPARCIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ

WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

 

W ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziane zostało działanie w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej – tzw. PREMIA na start

 

Przedsięwzięcia z LSR wspierające zakładanie działalności gospodarczej:

Nazwa przedsięwzięcia - Zakładanie działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 3 szt.

Pula środków przeznaczonych na  przedsięwzięcie240 000 zł

Nazwa przedsięwzięcia - Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby do 30 roku życia

Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 3 szt.

Pula środków przeznaczonych na  przedsięwzięcie240 000 zł

Pomoc na realizację jednej operacji wynosi 80.000 zł (sztywna kwota) co stanowi 100 % wartości zadania.

 

KTO MOŻE SIĘ  STARAĆ  O WSPARCIE

Beneficjentem operacji może być osoba fizyczna, jeżeli:

•  jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

•  jest pełnoletnia,

•  ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

 

Ważne!

 • Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, w  szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

PLANOWANA OPERACJA ZAKŁADA

 • podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Beneficjent ubiegający się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej musi posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR  (wzór wniosku podany na dole strony)

POMOC JEST PRZYZNAWANA JEŚLI:

 • koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

 • operacja  będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcowa wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy.
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

 

CO MUSI ZAWIERAĆ BIZNESPLAN

 • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
 • Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług.
 • Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować.
 • Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.
 • zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

 1. Koszty ogólne,
 2. Zakup robót budowlanych lub usług,
 3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów licencji, lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 5. Zakup nowych maszyn lub wyposażenia
 6. Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. Zakup rzeczy inny niż wymienione w punkcie 5 i 6, w tym materiałów,
 8. Podatku od towaru i usług VAT ( z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT).

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego.

PREMIA na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wypłacana w 2 transzach: PIERWSZA tj. 80% premii na wniosek beneficjenta złożony w terminie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy przyznania pomocy, jeżeli beneficjent: podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności, uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje (w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy. Druga transza tj. 20% PREMII jest wypłacana na wniosek beneficjenta jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. Beneficjent PREMII ma obowiązek po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa podjąć działalność gospodarczą we własnym imieniu i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie z tytułu podjętej działalności.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami i do korzystania

z bezpłatnego doradztwa w biurze Stowarzyszenia.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki