Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510437
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości Podstawowe informacje PDF Drukuj Email

Podstawowe informacje na temat pozyskania dotacji na Rozwijanie działalności gospodarczej - do pobrania


Pomoc przyznawana jest jeśli

WAŻNE !!!

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 356 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji oraz utrzymanie go przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)


Podmiot nie otrzymał dotychczas dotacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej dotacji.

Podmiot nie otrzymał dotychczas pomocy w zakresie tworzenia /rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których prowadzona jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie lub w zakresie wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwoju (w przypadku ubiegania się    o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów)

 

WYSOKOŚĆ POMOCY WYNOSI MINIMALNIE 25 001,00 ZŁ

A MAKSYMALNIE 300 000,00 ZŁ

 

UWAGA! LIMIT POMOCY DLA JEDNEGO PODMIOTU

W CAŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIE 2014-2020 WYNOSI 300 000,00 ZŁ

 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY WYNOSI 70% REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH NETTO (VAT STANOWI WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY)

 

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak

niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

WAŻNE !!!

Beneficjent ubiegający się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej musi posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR  (wzór wniosku podany na dole strony)

 

Przedsięwzięcia z LSR wspierające rozwijanie działalności gospodarczej:

Nazwa przedsięwzięcia - Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 9 szt.

Wskaźnik produktu – Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych 4 szt.

Pula środków przeznaczonych na  przedsięwzięcie2 400 000 zł

 

Beneficjenci mogą ubiegać się o zaliczkę


Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczkę:

2) Instrukcja do wniosku (format .pdf) - otwórz

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

4) Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami i do korzystania

z bezpłatnego doradztwa w biurze Stowarzyszenia.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r.

Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki