Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510454
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości Nabór nr 1/2017 PDF Drukuj Email

NABÓR 1/2017

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

działająca na terenie Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację

z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach Poddziałania   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  02.01.2017 do 16.01.2017


Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1, w godz. od 9.00 do 14.00

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.7 Zakładanie działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa


Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020


Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60%  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl


Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 240 000,00 zł.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 80 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej
na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

3.  Generator Wniosku

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z)

5. Biznesplan (.docx)

6. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)

7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9. Kryteria oceny operacji

10. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru projektu

11.Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

12.Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

13. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

14. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

16. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

17. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznej nr 2/1/2016)Wyniki naboru

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych do LGD w ramach naborów:

1/2017 realizującego Przedsięwzięcie 1.1.7 Zakładanie działalności gospodarczych prowadzonego w dniach od 2 do 16 stycznia 2017


Protokół nr I/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska - do pobrania


Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2017 - do pobrania


Lista operacji wybranych przez LGD w ramach naboru 1/2017 - do pobrania


Lista operacji ocenionych negatywnie i niewybranych przez LGD w ramach naboru 1/2017 - do pobrania

 

Wyniki protestu

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska, które odbyło się 17 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego w ramach naboru 1/2017

Protokół II/2017 - do pobrania

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki