Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510434
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 OPRACOWANIE I WDROŻENIE KONCEPCJI TURYSTYCZNEJ MARKI OBSZARU LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa   
piątek, 30 marca 2018 06:51

 

NABÓR 3/2018

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

i/lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego

i/lub rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  16 do 30 kwietnia 2018

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00,

 

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.4 Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru LGD

Wskaźniki produktu – Liczba wydarzeń/zadań integracyjnych i/lub aktywizacyjnych 5 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  • Realizacja operacji  musi dotyczyć całego obszaru LSR
  • Operacja realizuje co najmniej 5 wydarzeń /zadań integracyjnych  i/lub aktywizacyjnych

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punktów możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, frmularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50 000,00 zł.

Maksymalna kwota pomocy na jedną operację – 50 000 zł

UWAGA: Maksymalna kwota pomocy przyznana na jedną  operację w wysokości 50 000 zł, stanowi jednocześnie kwotę obciążającą budżet LSR, co oznacza, że:

- w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych

- w przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) składa się z dwóch części: 63,63% kwoty pomocy pochodzi z wkładu EFRROW, a 36,37% kwoty pomocy pochodzi ze środków własnych podmiotu (JSFP) (wymagany krajowy wkład środków publicznych).

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w paragrafie 3 ust. 1-5 rozporządzenia LSR.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

  • Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kwalifikowalnych wydatków publicznych)
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

 

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR - excel

Lokalna Strategia Rozwoju

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych


 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki