Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 497404
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości KONSULTACJE SPOŁECZNE PDF Drukuj Email
wtorek, 04 czerwca 2019 00:09

KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska przedkłada do

konsultacji aktualizację lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięć:

  • 1.2.5 Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD - działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” Uwagi w tym zakresie można zgłaszać do

14.06.2019 do godz. 14.00 osobiście do biura LGD

lub drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub telefonicznie 18/2676238

Propozycja zmienionych kryteriów poniżej zaznaczona kolorem czerwonym

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

nr 1.2

Wsparcie aktywności społecznej

nr 1.2.5

Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD – działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ......

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięcia

Liczba punktów

Definicja/Sposób obliczania/ wyjaśnienie kryterium

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągniecia w ramach konkursu

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu zadania /  wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

1

TERMIN REALIZACJI OPERACJI

0

lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Preferuje się Wnioskodawców, których czas realizacji planowanej operacji będzie niższy lub równy 12 miesiącom od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy powinien podać planowany termin podpisania umowy mając na uwadze terminy oceny wniosku w LGD i Urzędzie Marszałkowskim wynikające z obowiązujących przepisów prawa na dzień składania wniosku.

PUNKTACJA:

0 pkt. – termin realizacji operacji wskazany we wniosku o przyznanie pomocy jest dłuższy niż 12 miesięcy od podpisana umowy

4 pkt. - termin realizacji operacji wskazany we wniosku o przyznanie pomocy jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania umowy.

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI:

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i załącznikach.

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągniecia w ramach konkursu

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika rezultatu zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2.

KLAROWNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ BUDŻETU

0

lub 2

lub4

OPIS KRYTERIUM:

Budżet został prawidłowo skonstruowany, koszty kwalifikowalne ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach,projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen.

Punkty są przyznawane w zależności od spełnienia poniższych warunków:

Warunek 1.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku o przyznanie pomocy jest racjonalna tj. znajduje potwierdzenie w załączonych do wniosku dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen (oferty cenowe, wydruki ze stron internetowych z informacją o adresie strony internetowej, kosztorysy i in.). Dokumenty te poza nazwą produktu i ceną powinny zawierać specyfikację produktu, na podstawie której przyjęty został dany poziom ceny. Aby warunek był spełniony Wnioskodawca powinien do wniosku o przyznanie pomocy dołączyć co najmniej jedną ofertę cenową lub inny w.w dokument, potwierdzający przyjęty we wniosku poziom cen, dla każdego ujętego w nim zadania (z wyłączeniem zadań dotyczących zadań promocyjnych i innych kosztów niekwalifikowalnych).

Warunek 2

Zakres kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku jest uzasadniony zakresem operacji i niezbędny do realizacji celu operacji - wnioskodawca przedstawił we wniosku uzasadnienie realizacji poszczególnych wydatków – celowość wydatków.

PUNKTACJA:

0 pkt. - Wnioskodawca nie spełnił żadnego z warunków

2 pkt. - Wnioskodawca spełnił jeden z dwóch warunków

4 pkt. - Wnioskodawca spełnia obydwa warunki

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI:

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników;

3

W realizacji zadania wykorzystane zostaną rozwiązania innowacyjne w zakresie określonym w LSR

0 lub 4

Innowacyjność – wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych – weryfikowana na podstawie opisu we wniosku, przedstawionych dokumentów, dostępnych źródeł oraz wiedzą własną

3.

INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI

0

lub 2

lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Preferuje się operacje ukierunkowane na rozwiązania innowacyjne.

Innowacja to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium gminy, na obszarze której realizowana jest operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie większy obszar, do całego obszaru objętego LSR.

PUNKTACJA:

0 pkt. - operacja nie jest innowacyjna .

2 pkt. - operacja jest innowacyjna w skali 1 gminy .

4 pkt. - operacja jest innowacyjna w skali całego obszaru LSR .

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI:

Wnioskodawca powinien w sposób wiarygodny udowodnić innowacyjność czy to w skali gminy czy obszaru.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach, przedstawionych dokumentów, dostępnych źródeł oraz wiedzy własnej.

4

W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie

5

W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie

4

PROMOCJA LGD i LSR

0

lub 2

lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Preferowane są operacje wpływające na zwiększenie rozpoznawalności LGD i LSR.

Zadanie musi mieć odzwierciedlenie w kosztach w budżecie, tzn. w budżecie operacji zaplanowano środki  na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

PUNKTACJA:

0 pkt. – nie zaplanowano żadnej formy promocji LGD i LSR

2 pkt. -  zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i LSR

4 pkt. – zaplanowano co najmniej dwie formy promocji LGD i LSR

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI:

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. Koszty promocji powinny być wydzielone we wniosku o przyznanie pomocy w budżecie operacji, oraz dodatkowo szczegółowo opisane w Uzasadnieniu beneficjenta (…) - w którym powinny być opisane zadania promocyjne (wskazane form/-y promocji wraz z wysokością kosztów);

6

Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków

1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanego zadania, 2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanego zadania, 3- posiada zasoby* zgodne z zakresem planowanego zadania, 4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania które chce realizować

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia, przedstawionych dokumentów (zaświadczeń certyfikatów)

*poprzez zasoby rozumie się wartości materialne będące własnością Wnioskodawcy, które przyczynią się do prawidłowej realizacji Zadania

5

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW

0

lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Punktowane jest zarówno doświadczenie Wnioskodawcy (podmiot/osoba fizyczna) i/lub jego członków/pracowników.

PUNKTACJA:

0 pkt. – wnioskodawca nie posiada doświadczenia

4 pkt. - wnioskodawca posiada doświadczenie

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI

Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz kopii dokumentów potwierdzających przyznanie dofinansowania i rozliczenie projektu.

8

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów (meldunek, KRS lub inny równoważny)

6

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I/LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

0

lub2

OPIS KRYTERIUM:

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

  • w przypadku osoby fizycznej ma miejsce zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy i/lub ma miejsce wykonywania działalności na obszarze LSR,
  • w przypadku pozostałych wnioskodawców ma miejsce wykonywania działalności na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

Przez miejsce wykonywania działalności należy rozumieć:

  • miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców z późn. zm.
  • siedzibę lub oddział podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

PUNKTACJA:

0 pkt. – wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i/lub miejsca wykonywania działalności na obszarze LSR poniżej 12 miesięcy.

2 pkt. - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i/lub miejsca wykonywania działalności na obszarze LSR powyżej 12 miesięcy

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI

Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz kopii dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania/wykonywania działalności  (np.: zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu miasta/gminy, CEIDG, KRS)

9

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów (zaświadczenia lub inne równoważne)

7

DORADZTWO W LGD

0

lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Preferuje się operacje, których wnioskodawcy korzystali osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji albo przez osobę upoważnioną do przygotowania wniosku,  z doradztwa w biurze LGD w zakresie konsultacji wniosku o przyznanie pomocy.

PUNKTACJA:

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa

4 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI

Na podstawie kart doradztwa prowadzonych w biurze LGD

10

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (publiczny, gospodarczy – przedsiębiorcy, społeczny – organizacje pozarządowe, mieszkańcy)

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów (umowa partnerska, meldunek, KRS lub inne równoważne)

11

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż
5 000 mieszkańców (Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji Operacji).

0 lub 2

Na podstawie wniosku

8

MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI

0 lub 4

OPIS KRYTERIUM:

Preferuje się operacje, które są realizowane w całości lub części w miejscowościach zamieszkałych przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

PUNKTACJA:

0 pkt. – operacja jest realizowana wyłącznie w miejscowości zamieszkałej powyżej 5 tys. mieszkańców

4 pkt. – operacja jest realizowana w całości lub części w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców

ŻRÓDŁA WERYFIKACJI

Na podstawie danych z ewidencji ludności i/lub GUS

SUMA

35

30

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 21 pkt. Maksymalna liczba punktów 35 pkt.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 18 pkt.

Maksymalna liczba punktów 30 pkt.

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki