Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 506103
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość Nabór nr 4/2017
Nabór nr 4/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 listopada 2017 12:10

NABÓR 4/2017

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  8 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018

 

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:

Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00, za wyjątkiem dnia

22 grudnia kiedy wnioski należy składać w godz. od 9.00 do 12.00

 

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego

przedsiębiorstwa - 4 szt. w tym Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

w zakresie  wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych - 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej

liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz

w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy

o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie:

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1

w godz. od 7.30 do 15.30


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 917 349,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż

25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu

wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD

– w 2 egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w

Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - pdf

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

BIZNES PLAN

Biznes plan - pdf

Biznes plan - doc

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu

Biznes plan - tabele pomocnicze

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR - excel

Lokalna Strategia Rozwoju - wrzesień 2017

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwniskujących do wielokrotnego wypełniania - pdf 

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 

PROTOKÓŁ Z NABORU

Protokół  z oceny i wyboru operacji - nabór 4/2017 i 5/2017

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji ocenionych negatywnie i niewybranych przez LGD

Lista operacji po uwzględnieniu protestu

 


Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki