Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 506103
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości Nabór nr 5/2017
Nabór nr 5/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa   
piątek, 24 listopada 2017 12:13

NABÓR 5/2017

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działąca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można skadać w terminie:

od  8 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018

 

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:

Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00 za wyjątkiem

dnia 22 grudnia kiedy wnioski należy składać w godz. od 9.00 do 12.00

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.9 Powstanie nowej infrastruktury turystycznej i lub rekreacyjnej

Wskaźniki produktu – Liczba obiektów/zadań infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej -  3 szt.

w tym Liczba operacji/zadań w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku

oraz przeciwdziałające zmianom klimatu - 2 szt.

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl

oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

wynosi: 60% tj. 18 punktów  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne

są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, frmularz umowy o udzielenie wsparcia,

LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania

miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł. (max. wnioskowana kwota pomocy)

 

Poziom dofinansowania

  • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 70 % dla prowadzący działalność gospodarczą
  • do 100 % dla innych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu

wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze

Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - pdf

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR - excel

Lokalna Strategia Rozwoju - wrzesień 2017


DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwniskujących do wielokrotnego wypełniania - pdf 

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 

PROTOKÓŁ Z NABORU

Protokół  z oceny i wyboru operacji - nabór 4/2017 i 5/2017

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych do finansowania

 


Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki