Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjadostępnośćkoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzePlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencja

Zespół interdyscyplinarny


PRZEMOC W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM – NIEBIESKIE KARTY I DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH

 

W Urzędzie Gminy Mszana Dolna 14.05.2013r. odbyło się szkolenie, o temacie: „Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym - Niebieskie Karty i działania Grup roboczych”. Skierowane było do dyrektorów placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, pedagogów szkolnych, wychowawców, pielęgniarek środowiskowych, dzielnicowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz innych osób zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadzili trenerzy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie.
Zagadnienia poruszane podczas spotkania pozwoliły ugruntować wiedzę z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez poszczególne instytucje wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.(Dz.U.2011 nr 209 poz.1245).
Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz budowania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy wszystkimi służbami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie naszej Gminy.
Uczestnicy podzielili się wątpliwościami oraz trudnościami związanymi z zakładaniem Niebieskiej Karty. Mieli okazję do wymiany spostrzeżeń na temat korzyści jakie niesie skoordynowanie działań poszczególnych instytucji w ramach prac Zespołu to jest: szybki i pełny przepływ informacji, szersze spojrzenie na problemy klienta i pełniejsze zrozumienie jego sytuacji, możliwość postawienia wspólnej diagnozy i opracowania wspólnej strategii pomocowej oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia i obciążenia problemami klientów, co w rezultacie przyczynia się do szybszej, pełniejszej i bardziej adekwatnej pomocy.

 

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Elżbieta Kania
 

 

SZKOLENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

W dniu 18.06.2012r. w sali narad Urzędu Gminy Mszana Dolna, odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także innych osób zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematyka szkolenia dotyczyła „Procedury podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieskiej Karty”. Szkolenie prowadzone było przez wykładowcę z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa.
Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Mszana Dolna: Oświaty, Służby zdrowia, Policji, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć wiedzę na temat procedury „Niebieskiej Karty”, a szczególnie tematu przemocy wobec dziecka. Jak rozpoznawać objawy przemocy wobec dziecka, na co zwracać uwagę w bezpośrednim kontakcie , jak pomagać krzywdzonemu dziecku, a także jakie są skutki przemocy i krzywdzenia dzieci. Wspólnie zastanawiali się jakie podjąć działania, by pomoc na rzecz ofiar przemocy była skuteczna. Poruszono, także kwestię umiejętnej rozmowy z ofiarą przemocy, prawidłowego diagnozowania problemu oraz planowania skutecznych działań.
Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

 

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Elżbieta Kania
 

 

  PRZEŁAM MILCZENIE I SKORZYSTAJ Z POMOCY


Dnia 15.03.2012r. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół został powołany w marcu 2011r a jego prace koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Na spotkaniu zostały podsumowane działania podejmowane w ubiegłym roku oraz omówiono pojawiające się problemy i możliwości ich rozwiązania.
 

Z podsumowanych danych wynika, że w 2011r. na terenie Gminy Mszana Dolna w 46 rodzinach była podejmowana interwencja Policji dotycząca przemocy w rodzinie. Do każdej z tych rodzin trafił pracownik socjalny GOPS. Do pracy na rzecz 18 rodzin zostały powołane Grupy Robocze, w których pracownicy poszczególnych instytucji (Oświaty, Służby Zdrowia, Sądu, GKRPA, GOPS) zobligowanych do pomocy na rzecz rodziny oddziaływują na rodzinę i wspomagają w podejmowaniu działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu.
 

W ubiegłym roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadzono dwa szkolenia wewnętrzne oraz siedem szkoleń zewnętrznych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Przeszkolono łącznie 22 osoby. W dwóch spotkaniach konsultacji/superwizji z psychologiem uczestniczyło 11 osób.
 

Uczestnicy spotkania ZI pozytywnie ocenili współpracę podkreślając fakt uzupełniania się w podejmowanych działaniach, wzajemnego wsparcia oraz szerszego spojrzenia na problem ,co w efekcie ma zmierzać do poprawy sytuacji rodzin dotkniętych przemocą.


Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy (budynek Urzędu Gminy pok. Nr 1)*
Psycholog – wtorek: 14.00 – 18.00
Specjalista terapii uzależnień – środa,czwartek: 15.00-17.00
Radca Prawny- piątek: 9.00 – 10.00
Pracownik socjalny – poniedziałek: 15.30-16.30, środa: 8.00 -10.00
* Do specjalistów należy się wcześniej umówić w biurze GOPS tel: (18) 3319811; (18) 3310541


Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Elżbieta Kania

 

zdjęcia

 

............................................................................................................................

 

W dniu 21 marca Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Dolna Nr 52/11 został powołany Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w składzie:

 

 

1. Przewodniczący Zespołu - Elżbieta Kania – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mszana Dolna.
2. Zastępca przewodniczącego Zespołu – Katarzyna Szybiak -sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mszana Dolna,
3. Sekretarz Zespołu - Agnieszka Kozicka – pracownik socjalny GOPS Mszana Dolna,


Członkowie Zespołu:
4. Anna Duda - kierownik GOPS Mszana Dolna,
5. Barbara Potaczek – specjalista pracy socjalnej GOPS Mszana Dolna,
6. Beata Farganus – specjalista pracy socjalnej GOPS Mszana Dolna,
7. Maria Farganus – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mszana Dolna,
8. Anna Pękała – kierownik referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej,
9. Grażyna Gil – pedagog szkolny ZPO w Kasinie Wielkiej,
10. Lucyna Postrożna – pedagog szkolny ZPO w Kasince Małej,
11. Jadwiga Świder – pedagog szkolny ZPO w Rabie Niżnej,
12. Rafał Borowiecki – pedagog szkolny ZPO w Mszanie Górnej,
13. Halina Potaczek – pielęgniarka NZOZ w Mszanie Górnej,
14. Zofia Gil –pielęgniarka NSZOZ w Kasince Małej,
15. Maria Lis –pielęgniarka NZOZ w Kasince Małej,
16. Katarzyna Nowak - pielęgniarka NZOZ w Kasinie Wielkiej,
17. Andrzej Diduszko – kurator Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Limanowej.

 

 


Spotkanie Organizacyjne Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Mszana Dolna


W dniu 30.03.2011r. w sali narad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, a także Sądu Rejonowego w Limanowej – Zespołu Kuratorów Zawodowych.
Celem działania Zespołu jest integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Wójt Gminy, Bolesław Żaba przywitał wszystkich zebranych i wręczył członkom Zespołu zaświadczenia powołania do pracy w Zespole.
Zaproszona na spotkanie Pani Maria Szubryt – st.aspirant Wydziału Prewencji KP w Limanowej zapoznała uczestników ze skalą problemu przemocy na terenie całego powiatu i naszej gminy.
Wszyscy członkowie Zespołu podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, otrzymali Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz niezbędne druki konieczne do pracy. Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kopię Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania Zespołu. Na spotkaniu został wybrany zarząd Zespołu: przewodniczący,zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 

zobacz zdjęcia

 

W Urzędzie Gminy Mszana Dolna działa Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Przemocy.
Od 1 kwietnia 2011r. została rozszerzona działalność Punktu o dyżury świadczone ofiarom przemocy przez specjalistów: prawnika, psychologa i pracownika socjalnego.


Punkt Konsultacyjny
do spraw Uzależnień i Przemocy
Urząd Gminy Mszana Dolna
Pokój nr 1

 

DNI TYGODNIA

 

PSYCHOLOG

mgr Jadwiga Maciążek

SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

mgr Sabina Kogut

RADCA PRAWNY

mgr Marek Panek

PRACOWNIK SOCJALNY

Poniedziałek

 

 

 

 

15.30 – 16.30

Wtorek

  14.00 – 18.00

 

 

 

Środa

 

  15.00 – 17.00

 

8.00 – 10.00

Czwartek

 

15.00 – 17.00

 

 

Piątek

 

 

9.00 – 10.00

 

 

 

 

Adres: Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6.


W czasie trwania dyżurów można uzyskać informację pod numerem tel. (18)3319810


lub codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.30 – 15.30- tel. (18)3310541
 

..............................................................................................................

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE MSZANA DOLNA

 

Na terenie Gminy Mszana Dolna od 21marca 2011r. działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, których głównym celem jest pomoc osobom dotkniętym przemocą. Zadaniem Zespołu jest zintegrowane oddziaływanie na osobę, rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie ich w podejmowaniu działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu. Zgłoszenie problemu uruchamia pracę Zespołu. Ważne jest aby problemu nie tłumić w sobie, ale przy pomocy doświadczonych ludzi go rozwiązać.
Aby zwiększyć kompetencje członków Zespołu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w 2011r. zorganizował dwa szkolenia.
Tematem pierwszego szkolenia, które odbyło się 28.04.2011r.było „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o przepisy prawa dot. przemocy w rodzinie”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa w Krakowie
W dniu 07.11.2011r. odbyło się kolejne szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizowane przez Centrum Szkolenia Kadr LEGIS w Krakowie. Tematem były: „Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przemocy w rodzinie”. W trakcie szkoleń uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat: działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, zadań Zespołu i Grup roboczych, procedury podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Niebieska Karta”, przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym, podjęciu pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie i dalszej współpracy z osobą pokrzywdzoną oraz roli superwizji i wsparcia w profilaktyce wypalenia zawodowego. Uczestnicy szkoleń otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.

 

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Elżbieta Kania